Politikk og overordnede mål for kvalitet og miljø

 

Kvalitetspolitikk:

 • Kvalitet og pålitelighet skal prege hele vår virksomhet, både når det gjelder produkter, tjenester, mennesker og vår måte å arbeide på.
 • De grunnleggende verdiene skal gjennomsyre organisasjonen og derved all aktivitet og kommunikasjon internt og eksternt
 • Vi skal søke å oppfylle de til enhver tid gjeldende krav, lover og forskrifter som er fastsatt for vår virksomhet.
 • Vi skal søke å fastlegge og oppfylle kundens krav med sikte på økt kundetilfredshet
 • Ledelsen skal jevnlig kommunisere kvalitetspolitikken overfor medarbeiderne
 • Gjennom målrettet tiltak innarbeidet i den daglige drift skal vi fremme aktivt og kontinuerlig forbedringsarbeid

Politikk for ytre miljø:

Bedriften skal være bevisst hvilken miljøpåvirkning virksomhetens aktiviteter, tjenester og produkter har, og jobbe kontinuerlig med forbedringsarbeid.

Vi skal:

 • Tilfredsstille myndighetenes miljøkrav
 • Gjøre gode, miljøvennlige valg i gjennomføring av våre arbeidsprosesser
 • Velge ressurser som medfører minst mulig negativ miljøpåvirkning
 • Ha kontroll med miljøaspekter hos leverandører og andre samarbeidspartnere
 • Informere om bedriftens miljøaspekter på en åpen og faktabasert måte

Overordnede mål innen kvalitet

 • I vår butikk skal kundene skal alltid kjenne seg velkommen, oppleve høy servicegrad, effektiv ekspedisjon og en ellers en god totalopplevelse. 
 • Våre oppdrag ute med installasjoner og service skal for kunden oppleves punktlig og på et faglig høyt nivå 

Overordnede mål innen ytre miljø

 • Vi skal ta miljøhensyn i aktiviteter, prosjekter og anskaffelser
 • Vi skal ikke forurense luft, jord eller vann direkte
 • Vi skal produsere minst mulig avfall og sortere mest mulig av det som er
 • Vi skal vi ha det pent, rent og ryddig rundt oss, gjelder også digitalt

Generelt

Kvalitetspolitikken gjelder på alle nivåer i selskapet. Alt vi leverer skal oppfylle, eller helst overgå kundens forventning.

Karl Jensen AS’ kvalitetspolitikk er formulert av ledelsen og uttrykker den over-ordnede hensikt og ambisjonsnivå når det gjelder kvalitet, og ledelsens forpliktelser i denne sammenhengen. Kvalitetspolitikken legger føringer for medarbeidernes holdninger og adferd, og er en rettesnor for hvordan vi driver virksomheten for å nå forretningsmessige mål.


Karl Jensen AS’ ledelse forplikter seg til å formidle korrekt informasjon, opplæring og motivasjon til de ansatte for å gi et best mulig grunnlag for forståelse, aksept, implementering og vedlikehold av Styringssystemet. Styringssystemet skal være det viktigste verktøyet i forhold til forbedringsprosesser på alle nivåer i Karl Jensen AS. Alle ledd i Karl Jensen AS skal være kjent med kvalitetsstyringssystemets innhold og de krav og forventninger kundene har grunn til å ha til selskapet.